Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Identifikace správce osobních údajů:
Název subjektu: Postl – NÁBYTEK, spol. s r.o.
IČO: 632 50 381
Sídlo: U Sirkárny 532, 370 04 České Budějovice
Zastoupení: Ing. František Postl
Kontaktní e-mail pro GDPR: slechtova@postl.cz

V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů ("Zásady") představují základní zásady, kterými se Správce řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

  1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR");
  2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých službách informační společnosti");
  3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o elektronických komunikacích").

Rozsah zpracování:
Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky společnosti Postl – NÁBYTEK, spol. s r.o. www.nejlevnejsi-skrinky.cz, www.nabytkove-dilce.cz, www.postl.cz ("Webové stránky") a všechny zákazníky Společnosti ("Subjekty údajů"). Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby ("Osobní údaj").

Kategorie zpracovávaných údajů:
Pro zpracování obecných dotazů a objednávek zpracováváme: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, fakturační adresa, dodací adresa, adresa bydliště, platební údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o objednávce.

Využití osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje pro účely: a) poskytnutí služeb a produktů v rámci webových stránek, nebo dodavatelsko-odběratelských vztahů; b) vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb; c) zákonných povinností ve vztahu k zákazníkům, odběratelům a dodavatelům.

Zpracování osobních údajů:
Osobní údaje, které Správce o Subjektech údajů získá, jsou dále zpracovávány: a) v rámci společnosti jejími zaměstnanci; b) Zpracovateli, vázanými Zpracovatelskou smlouvou, kteří se zavázali plně spolupracovat se Správcem, řídit se jeho pokyny a zavázali se mlčenlivostí a dodržováním bezpečnostních opatření.; c) dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů:
Hostingové a emailové služby: externí zpracovatel, vázán Zpracovatelskou smlouvou a mlčenlivostí
Cloudové služby: Google, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Zaměstnanci Správce a externí zpracovatelé vázáni Zpracovatelskou smlouvou a mlčenlivostí.

Prostředky ochrany osobních údajů:
Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti a externích zpracovatelů proti neoprávněným přístupům. Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

Cookies:
Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu ("Cookies"), který je odesílán ze serveru Společnosti do prohlížeče/zařízení Subjektu údajů a který při opětovné návštěvě Webových stránek Společnosti je zaslán zpět na server Společnosti, což umožňuje Společnosti uzpůsobit obsah Webových stránek jednotlivým Subjektům údajů. 

Pomocí Cookies tak Společnost: a) ukládá přihlašovací údaje Subjektu údajů; b) přizpůsobuje Subjektu údajů obsah Webových stránek.

Společnost využívá následujících druhů Cookies: a) technické Cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek; b) relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy Subjekt údajů opustí Webové stránky; c) permanentní Cookies, na jejíž základě je pak rozpoznán konkrétní Subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek. 

Máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce Webových stránek Společnosti nebudou plně funkční nebo dostupné.

Google Analytics:
Společnost na Webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje Společnosti sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti Webových stránek. Služba Google Analytics využívá rovněž souborů Cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a Společnost k nim nemá přístup.

Práva subjektů údajů:
a) na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda údaje, které se ho týkají, jsou zpracovávána a pokud ano, tak má právo být informován o účelu zpracování, rozsahu osobních údajů, příjemcích, kterým jsou údaje zpřístupněny, plánované době uložení a existenci dalších práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
b) na opravu osobních údajů. Subjekt má právo, aby jeho nepřesné údaje byly bez odkladu opraveny a doplněny.
c) na výmaz osobních údajů. Subjekt má právo, aby jeho údaje byly vymazány, a to v případě, že již nejsou dále potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány a shromažďovány, nebo neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracovávání. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených ve vyhlášce GDPR.
d) na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo je zpracování protiprávní. Subjekt údajů má právo na omezení zpracování, pokud vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
e) na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo získat osobní údajů, které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údajů jinému správci, aniž by tomu Správce bránil. Při výkonu svého práva na přenositelnost má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, pokud je to technicky možné.
f) být informován v případě porušení integrity osobních údajů. Pokud vzniklo narušení zabezpečení osobních údajů, a to může mít za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Správce toto narušení bez zbytečných odkladů subjektu údajů.
g) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud jsou údaje zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na emailovou adresu: slechtova@postl.cz.
h) podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se subjekt údajů domnívá, že Správce nezpracovává jeho osobní údaje zákonný způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnaní nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů.

Za Správce Postl – NÁBYTEK, spol. s r.o. zpracoval: Ing. František Postl.